Category Archives: Gnojidba šečerne repe

Niuper 75
Visokokoncentrirano tekuće fosforno gnojivo; 50% P2O5.

NIUPER 75 je tekuće gnojivo na bazi fosfora (50% P2O5), koji sadrži visoku koncentraciju fosfora u tekućem obliku. Zbog posebnog obilka i visoke koncentracije fosfora, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali. Osim brzog ulaska u list, fosfor se brzo translocira unutar same biljke (prema korijenu i prema vegetacijskom vrhu), brzo… Read More »

Preporuka gnojidbe: Biostimulator Delfan Plus (7/2016)
Delfan Plus. Visoka koncentracija aminokiselina (24%) i snažan antistres učinak

Dolaskom ljetnog perioda za većinu kultura (povrće, vinova loza, maslina, jabuka, ljeska, cvijeće, travnjaci) nastupaju stresni uvjeti koji su uvjetovani VISOKOM TEMPERATUROM ZRAKA i NEDOSTATKOM VODE U TLU. Zbog navedenih nepovoljnih agroekoloških uvjeta nastupa: ZASTOJ u rastu i razvoju plodova ODBACIVANJE plodova zbog nedostatka vode PRISILNO DOZRIJEVANJE plodova loše kvalitete PAD LIŠĆA zbog nedostatka vode… Read More »

Gnojiva na bazi bora
Osnovne karakteristike gnojiva na bazi bora i preporuke za gnojidbu borom

Bor je važan elemement u ishrani poljoprivrednih kultura. Osnovna uloga bora je transport ugljikohidrata iz lista u plodove, sinteza ugljikohidrata te pravilno odvijanje cvatnje i oplodnje. Nedvojbeno, drvenaste kulture (vinova loza, masline, jabuka i dr.) prilikom primjene bora imaju bolju cvatnju i oplodnju, te značajno više šećera u plodovima u trenutku tehnološke zrelosti plodova. Isto… Read More »

Utjecaj gnojidbe i primjene herbicida na biogenost tla i elemente prinosa šećerne repe

Postavljeni su dvogodišnji pokusi sa šećernom repom na dva lokaliteta: Đakovo (lesivirano pseudooglejeno tlo) i Osijek (lesivirano semiglejno tlo). Tla su pokazivala kiselu reakciju sredine (pHKCl 4,9 – 5,4) i nizak sadržaj humusa (1,3 – 1,6%). Cilj rada bio je istražiti mogućnost korištenja karbokalka – presanog saturacionog mulja (30% CaO) 30 t/ha i stajskog gnoja… Read More »

Gnojidba šečerne repe – osnovni podaci

Kako je sada upravo vrijeme sjetve šečerne repe (jedne od važnijih industrijskih kultura) prenosim članak profesora Vukadinovića (sa Poljoprivrednog fakulteta Osijek), o gnojidbi šečerne repe (http://www.seceranaosijek.hr/savjeti.htm). Mineralna ishrana šećerne repe ima vidno mjesto u povećanju prinosa korijena i njegove tehnološke kakvoće. Međutim, velika varijabilnost pojedinih agroekoloških činitelja, na koje šećerna repa osjetljivo reagira prinosom, ali… Read More »