Magnezij u ishrani bilja (I)2 min read

By | 12.11.2013

Magnezij je mali dvovalentni ion, radijusa hidratacije od 0.428 mm i visokom energijom hidratacije od 1908 J/mol. Količina usvojenog magnezija jako je ograničena količinom ostalih kationa u tlu, kao što su K+, NH4+, Ca2+ i Mn2+. Isto tako ograničavajući učinak ima i H+ kod tla sa niskim pH vrijednostima.

Dostupnost Mg ovisi o slijedećima faktorima:

 1. Matičnom supstratu iz kojeg je tlo nastalo
 2. Kationskom izmenjivačkom kapacitetu tla (eng. CEC)
 3. Mikrobiološkoj aktivnosti tla
 4. Ispiranju iz zone korijena i iznošenje prinosom
 5. Obogaćivanje atmosferskim taloženjem, gnojidbom i melioracijom tala

Gubitak Mg u tlu je uvjetovano ispiranjem i odnošenjem prinosom. Prema Boltonu (1970) cit. prema Sumner (2002) ispiranje magnezija kod višegodišnjeg uzgoja kukuruza iznosilo je 104-193 kg/ha/godišnje, dok je ispiranje kod uzgoja travnih smjesa bilo 48-64 kg/ha/godišnje.

kukuruz magnezij

Gnojidba kalcijem (kalcifikacija) generalno povećava ispiranje Mg u tlu, jer dolazi do zamjene Ca sa Mg na adsorpcijskom kompleksu. Ispiranje magnezija je ubrzano pri procesu acidifikacije kao rezultata nitrifikacije amonijskog izvora dušika. U tim uvjetima, dolazi do zamjene Mg2+ i Ca2+ na adsorpcijskom kompleksu sa ionima Al3+ i H+.

Iznošenje prinosom ovisi o vrsti biljke i visini prinosa. Tako krumpir iznosi oko 8 kg/ha dok šečerna repa iznosi oko 44 kg/ha magnezija (Strebel i Duynisveld, 1989 cit. prema Sumner, 2002). Za kukuruz se te vrijednosti kreću oko 45 kg/ha.

Krumpir

Na dostupnost magnezija u tlu osim kompeticije sa Ca ovisi i o tipu minerala gline. Afinitet montmorilonita je podjednak za Ca i Mg, dok je afinitet vermikulita naročito snažan za Mg. Tla sa većom količinom organske tvari, bogata kaolinitnom glinom i oksidima Fe i Al imaju izrazito veći afinitet za kalcij nego za magnezij. Idealna vrijednost zasićenja adsorpcijskog kompleksa za Mg iznosi oko 10%.

Biljke magnezij usvajaju na principu difuzije i mass flow – slobodnim tokom vode. Usvajanje mass flow-om karakteristično je za žitarice, dok primjerice repa uglavnom magnezij usvaja difuzijom.

Smanjeno usvajanje Mg iz tla, iako u tlu postoje dovoljne količine Mg, može biti uzrokovano:

 • visokom količinom K,
 • niskim temperaturama tla,
 • niskom količinom dostupnog fosfora i
 • visokom vlagom tla.

Nedostatak Mg kod citrusa događa se kad je međuodnos Mg:K manji od 2,5:1 (Pratt et al., 1957, cit. prema Sumner, 2002).

grozde

Funkcija Mg u biljci je čvrsto povezana s kapacitetom povezivanja nukleinskih liganida (fosforilna grupa) sa ionima, te kao premostni (eng. bridging) element kompleksnih spojeva (primjerice molekule klorofila). Magnezij se naročito javlja u kompleksima sa enzimima, gdje je kao kation važan u stvaranju mosta između enzima i supstrata, primjerice kod RuBP karboksilaze. Ukupna količina Mg u stanici služi i kao regulator pH vrijednosti i za održavanje ravnoteže kation-anion.

Slični članci

 • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
 • Coctail Jade COCTAIL JADE je posebno formulirano praškasto gnojivo sa visokim sadržajem magnezija, uz dodatak mikroelemenata u helatnom EDTA obliku (željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn)) te sa 1,5% […]
 • Fertirigacija – EPSO TOP (magnezij sulfat) Osim kompleksnih vodotopivih NPK gnojiva (koja su prije spomenuta) za fertirigaciju se mogu koristiti i ostala, jednokomponentna ili jednostavnija gnojiva. Jedno od takvih gnojiva je i […]
 • Agrovit P AGROVIT P je posebno formulirano praškasto gnojivo sa magnezijem (MgO) i mikroelementima u helatnom obliku namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura. Gnojivo […]
 • Magnezij – simptomi nedostatka Magnezij je vrlo važan element u gnojidbi svih poljoprivrednih biljaka. Važan je dio molekule klorofila te direktno utječe na intenzitet fotosinteze, te stvaranja suhe tvari […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *