Magnezij u ishrani bilja (I)2 min read

By | 12.11.2013

Magnezij je mali dvovalentni ion, radijusa hidratacije od 0.428 mm i visokom energijom hidratacije od 1908 J/mol. Količina usvojenog magnezija jako je ograničena količinom ostalih kationa u tlu, kao što su K+, NH4+, Ca2+ i Mn2+. Isto tako ograničavajući učinak ima i H+ kod tla sa niskim pH vrijednostima.

Dostupnost Mg ovisi o slijedećima faktorima:

  1. Matičnom supstratu iz kojeg je tlo nastalo
  2. Kationskom izmenjivačkom kapacitetu tla (eng. CEC)
  3. Mikrobiološkoj aktivnosti tla
  4. Ispiranju iz zone korijena i iznošenje prinosom
  5. Obogaćivanje atmosferskim taloženjem, gnojidbom i melioracijom tala

Gubitak Mg u tlu je uvjetovano ispiranjem i odnošenjem prinosom. Prema Boltonu (1970) cit. prema Sumner (2002) ispiranje magnezija kod višegodišnjeg uzgoja kukuruza iznosilo je 104-193 kg/ha/godišnje, dok je ispiranje kod uzgoja travnih smjesa bilo 48-64 kg/ha/godišnje.

kukuruz magnezij

Gnojidba kalcijem (kalcifikacija) generalno povećava ispiranje Mg u tlu, jer dolazi do zamjene Ca sa Mg na adsorpcijskom kompleksu. Ispiranje magnezija je ubrzano pri procesu acidifikacije kao rezultata nitrifikacije amonijskog izvora dušika. U tim uvjetima, dolazi do zamjene Mg2+ i Ca2+ na adsorpcijskom kompleksu sa ionima Al3+ i H+.

Iznošenje prinosom ovisi o vrsti biljke i visini prinosa. Tako krumpir iznosi oko 8 kg/ha dok šečerna repa iznosi oko 44 kg/ha magnezija (Strebel i Duynisveld, 1989 cit. prema Sumner, 2002). Za kukuruz se te vrijednosti kreću oko 45 kg/ha.

Krumpir

Na dostupnost magnezija u tlu osim kompeticije sa Ca ovisi i o tipu minerala gline. Afinitet montmorilonita je podjednak za Ca i Mg, dok je afinitet vermikulita naročito snažan za Mg. Tla sa većom količinom organske tvari, bogata kaolinitnom glinom i oksidima Fe i Al imaju izrazito veći afinitet za kalcij nego za magnezij. Idealna vrijednost zasićenja adsorpcijskog kompleksa za Mg iznosi oko 10%.

Biljke magnezij usvajaju na principu difuzije i mass flow – slobodnim tokom vode. Usvajanje mass flow-om karakteristično je za žitarice, dok primjerice repa uglavnom magnezij usvaja difuzijom.

Smanjeno usvajanje Mg iz tla, iako u tlu postoje dovoljne količine Mg, može biti uzrokovano:

  • visokom količinom K,
  • niskim temperaturama tla,
  • niskom količinom dostupnog fosfora i
  • visokom vlagom tla.

Nedostatak Mg kod citrusa događa se kad je međuodnos Mg:K manji od 2,5:1 (Pratt et al., 1957, cit. prema Sumner, 2002).

grozde

Funkcija Mg u biljci je čvrsto povezana s kapacitetom povezivanja nukleinskih liganida (fosforilna grupa) sa ionima, te kao premostni (eng. bridging) element kompleksnih spojeva (primjerice molekule klorofila). Magnezij se naročito javlja u kompleksima sa enzimima, gdje je kao kation važan u stvaranju mosta između enzima i supstrata, primjerice kod RuBP karboksilaze. Ukupna količina Mg u stanici služi i kao regulator pH vrijednosti i za održavanje ravnoteže kation-anion.

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *