Optimalan sadržaj humusa – garancija plodnosti tla
Važnost humusa u poljoprivrednoj proizvodnji

2 min read
By | 26.05.2014

Humus je tamna, organska tvar, nastala humifikacijom biljaka i životinja. Humus predstavljaju visokomolekularni organski spojevi u tlu nastali kao produkt djelomične razgradnje mrtve organske tvari (biljnih i životinjskih ostataka). Humus u prvom redu vrlo povoljno utječe na strukturu tla. Teška i zbijena tla postaju huminizacijom rastresitija, rahlija i lakša, a time se poboljšavaju i druga svojstva tla, u prvom redu režim vode, zračnost i toplina. U pogledu kemijskih svojstava, humus sadrži sva potrebna biljna hranjiva. Humus utječe povoljno i na biološka svojstva tla time što je izvor ugljika potrebnog za život i razmnožavanje mikroorganizama.

Humus slika velika

Mikroorganizmi rastvaraju organske tvari i razlažu ih na mineralne sastojke koji biljkama služe za ishranu. Prilikom raspada humusa stvara se CO2 koji je biljci potreban za asimilaciju i koji u tlu aktivira biljci nepristupačne kemijske spojeve. Iz toga slijedi da treba poznavati oblike humusa i njegove količine u tlu. U suvremenoj poljoprivredi treba poduzimati sve mjere koje pospješuju tvorbu blagoga humusa i njegovo povećanje u tlu. Postoji više metoda za određivanje humusa, a sve se zasnivaju na istome principu – jakim oksidansima djeluje se na organsku tvar pri čemu dolazi do oksidacije ugljika iz humusa.

Prema sadržaju humusa, tla se svrstavaju u sljedeće skupine. Vrlo slabo humozna tla sadrže do 1% humusa, slabo humozna 1-3% humusa, dosta humozna 3-5% humusa, jako humozna tla s 5-10% humusa te vrlo jako humozna tla koja sadrže više od 10% humusa….

Cijeli članak je dostupan na portalu Agroklub.com: Optimalan sadržaj humusa – garancija plodnosti tla (autorica članka: Renata Dragović)


Renata Dragovic SlikaAutorica članka: Renata Dragović, mag.ing.agr. suradnik portala gnojidba.info za područje ekološke poljoprivredne proizvodnje. Posjeduje višegodišnje iskustvo u ekološkoj poljoprivredi i EU standardima.

Slični članci

  • IDAI Fertireg IDAI Fertireg - tekući preparat sa visokom količinom huminskih i fulvo kiselina za primjenu u EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI. Gnojivo IDAI Fertireg sadrži visoku količinu […]
  • Neem Soil NEEM SOIL je organsko dušično gnojivo koje sadrži 3% dušika (N) te min. 70% organske tvari proizvođača Serbios (IT). Posebnost gnojiva NEEM SOIL je sadržaj ekstrakta (haldnim procesom) […]
  • Dinamika sadržaja humusa i vodozračni odnosi u tlu u intenzivnoj stakleničkoj proizvodnji povrća i cvijeća Istraživanje je provedeno u staklenicima (ukupne površine 5,2 ha) u Magadenovcu na području istočne Hrvatske tijekom razdoblja od 1985. do 2002. godine. U okviru intenzivne proizvodnje […]
  • Orgevit – osnovno organsko gnojivo ORGEVIT je 100% organsko kokošije gnojivo, proizvedeno u obliku peleta. ORGEVIT sadrži visoki postotak organske tvari. Postepeno otpušta hraniva tijekom rasta biljaka, čime se postiže […]
  • Humistar Humistar je posebni tekući preparat, koji sadrži visoku količinu huminskih kiselina. Proizvod je dobiven ekstrakcijom iz leonardita, bez sadržaja teških metala. Primjenjuje se gnojidbom u […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *